e-Aegean eLearning4eskills & Career Development Centre for Researchers

Tags
TagsItems
Τοποθεσία

Ρόδος

Κατάσταση

Σε εξέλιξη

Η δράση

Σε μια εποχή ριζικών και ταχύτατων μετασχηματισμών, που είναι δυνατό να επιταχύνουν τις περιφερειακές ανισότητες, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει την ικανότητα να υποσχεθεί για το Μέλλον Επιστημονική και Τεχνολογική Πρόοδο και Αριστεία, για την επίτευξη της διαπεριφερειακής Καινοτομίας στις νησιωτικές κοινωνίες του Αιγαίου Αρχιπελάγους.

Κυρίαρχος στόχος της δράσης είναι η  δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος μάθησης, που θα παρέχει ουσιαστικές και ποιοτικές ευκαιρίες επανακατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων (Reskilling και Upskilling) κατά κύριο λόγο στους νέους ερευνητές και στις νέες ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με γνώμονα την ενδυνάμωση των ικανοτήτων τους και τον ευέλικτο αποτελεσματικό σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους.

Η Δομή Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως κεντρική πανεπιστημιακή δομή, αποσκοπεί να συνδράμει στην βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων όχι μόνο των νέων ερευνητών και ερευνητριών του, αλλά και του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού του, μέσω ευκαιριών επανακατάρτισης (reskilling) και αναβάθμισης των δεξιοτήτων (upskilling), για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων και την προσαρμογή στις μεταβολές που επιφέρει ο τεχνολογικός μετασχηματισμός. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του κέντρου σταδιοδρομίας δημιουργούνται συνεργασίες και συνδέσεις με κεντρικές υπηρεσίες του ιδρύματος (όπως το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, και το Γραφείο Διασύνδεσης), του εθνικού, ευρωπαϊκού δικτύου Euraxess, της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας των Ευρωπαικών Πανεπιστημίων ERUA και άλλων δικτύων στα οποία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Στον διαδικτυακό χώρο της Δομής Σταδιοδρομίας παρουσιάζονται οι νέοι ερευνητές και οι νέες ερευνήτριες (υποψήφιοι/ες διδάκτορες/ισσες) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και προβάλλεται ξεχωριστά η ερευνητική ταυτότητα τους, το ερευνητικό έργο τους, ενώ, παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα διεπαφής και επικοινωνίας μεταξύ τους, αλλά και διάδρασης με περιφερειακούς φορείς και οργανισμούς για την άντληση δεδομένων έρευνας, την εφαρμογή/δοκιμή πειραματικών αποτελεσμάτων, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και δικτύωσης, ανταλλαγής απόψεων σε ερευνητικά θέματα, καθώς και νέων διεπιστημονικών σχεδίων και έργων.

Παράλληλα, προσφέρονται μια σειρά πληροφοριών και εργαλείων για την εξεύρεση χρηματοδοτικών ευκαιριών, συνεργασιών, καταρτίσεων, εκπαιδεύσεων και επιστημονικών ερευνητικών γεγονότων.

Tον Ιούνιο του 2023, προγραμματίζεται η πρώτη «Ετήσια Γιορτή των Νέων Ερευνητών και Ερευνητριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (σε ετήσια βάση και σε επίπεδο Περιφέρειας (Βόρειο και Νότιο Αιγαίο) που έχει ως στόχο να φέρει σε άμεση διάδραση τους υποψήφιους διδάκτορες και τις υποψήφιες διδακτόρισσες όλων των επιστημονικών πεδίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ώστε να παρουσιάσουν την ερευνητική τους δραστηριότητα, όχι μόνο στην ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και στις ευρύτερες νησιωτικές κοινωνίες. Οι συναντήσεις θα διοργανώνονται κάθε χρόνο και θα είναι ανεξάρτητες από τις παρουσιάσεις προόδου, όπως ορίζονται από τους εκάστοτε κανονισμούς διδακτορικών σπουδών των ακαδημαϊκών τμημάτων του Πανεπιστημίου, με απώτερο στόχο την αλληλεπίδραση των υποψηφίων διδακτόρων/ισσών με άλλους/ες υποψηφίους/ες συγγενούς ερευνητικής δραστηριότητας και την παρουσίαση του αντίκτυπου της έρευνάς τους στον κοινωνικό, παραγωγικό, αναπτυξιακό ιστό του Αιγαίου Αρχιπελάγους. Οι συναντήσεις θα δώσουν τη δυνατότητα στις νησιωτικές κοινωνίες των δύο περιφερειών του Αιγαίου Αρχιπελάγους να γνωρίσουν την έρευνα που παράγεται σε αυτές, με απώτερο σκοπό να επιτευχθούν συνέργειες και συμπράξεις του νέου ερευνητικού κεφαλαίου με τις νησιωτικές κοινωνίες.

Στόχος της δράσης αποτελεί η δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος  μάθησης  που θα παρέχει  ουσιαστικές και ποιοτικές ευκαιρίες επανακατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων (Reskilling και Upskilling) κυρίαρχα προς τους νέους ερευνητές/τριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με γνώμονα  την ενδυνάμωση των ικανοτήτων τους και τον ευέλικτο αποτελεσματικό σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους.
[1]ΕURAXESS CENTER Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί Σημείο Επαφής του Ελληνικού Δικτύου Κέντρων Κινητικότητας Ερευνητών και λειτουργεί από την Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας , στη Διεύθυνση Ανάπτυξης. Προτεραιότητες της λειτουργίας του Σημείου Επαφής είναι:


  • η παροχή πληροφοριών και η εξυπηρέτηση στους/στις μετακινούμενους/ες ερευνητές/τριες, με την υποστήριξη του Ελληνικού Δικτύου
  • η προώθηση δημοσιευμένων θέσεων εργασίας Πανεπιστημίου Αιγαίου στο EURAXESS Jobs
  • η ενημέρωση της Ακαδημαϊκής Κοινότητας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και τον Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρόσληψη Ερευνητών
  • η συμμετοχή σε σεμινάρια και συναντήσεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικτύου Κινητικότητας Ερευνητών

Θεοδωροπούλου Ελένη

Καθηγήτρια στο τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Σπάθης Αλέξανδρος

ΕΤΕΠ στο τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Βασιλείου Βασιλική

ΕΤΕΠ στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μέννης Ευάγγελος

ΕΔΙΠ στο τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

Μαστρογιάννη Ασπασία

ΕΔΙΠ στο τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Νικολακοπούλου Ελένη

Υπ.Διδάκτορας

Λαρισαίου Αικατερίνη

ΕΞ ΕΜΠΕΙΡ

Σαχτούρης Σταύρος

ΕΞ ΕΜΠΕΙΡ

Χητά Ελευθερία

ΕΞ ΕΜΠΕΙΡ

Εκπαιδευτικό υλικό

Δημοσιεύσεις

Στοιχεία επικοινωνίας

Υπεύθυνη δράσης:
Ονοματεπώνυμο: Θεοδωροπούλου Ελένη
Ιδιότητα: Καθηγήτρια
Τμήμα: Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Νησί: Ρόδος